Werkwijze.

Je kan op eigen initiatief een afspraak bij mij maken of na verwijzing van een andere hulpverlener. Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur online via het contactformulier en kunnen enkel geaccepteerd worden als er nog plaats is. Bekijk hier of dat het geval is. Hierna zal ik je zo snel mogelijk contacteren voor het vastleggen van een intakegesprek en krijg je van mij nog een intakebundel via mail toegestuurd. Deze bundel bevraagt jouw persoons- en contactgegevens, gaat jouw toestemmingen in verband met het beroepsgeheim na (bijv. om overige betrokken hulpverleners te contacteren) en vermeldt de algemene voorwaarden. Gelieve deze ingevuld en ondertekend mee te nemen naar de eerste afspraak.

Het intakegesprek .

Tijdens het intakegesprek kijken we samen naar wat er precies aan de hand is en waar je hulp bij zoekt. We proberen zicht te krijgen op hoe deze klachten zijn ontstaan en waarom je er last van blijft hebben. Hierbij verkennen we zaken zoals opvoedings- en omgevingsfactoren, persoonlijke eigenschappen, ingrijpende levenservaringen, eventuele onderliggende medische problematiek, … Dit kunnen immers belangrijke factoren zijn die moeten worden meegenomen in de verdere behandeling. Waar nodig geef ik hiervoor soms ook extra vragenlijsten mee.

De ervaring leert dat we vaak meerdere gesprekken nodig hebben om dit goed uit te zoeken en dat deze verkenning verder loopt doorheen de volgende gesprekken. Na de intake hebben we meestal wel voldoende zicht op een eventuele diagnose, de behandeldoelen en of ik de geschikte partij ben om je hierbij te helpen. Hierbij is het ook belangrijk om een klik met elkaar te hebben. Ook voor jou is dit dus een moment om af te toetsen hoe je je voelt bij ons contact.

Het intakegesprek kan leiden tot het opstarten van een behandeltraject of de opname op de wachtlijst, of een verwijzing naar een andere collega of therapievorm.

De behandeling .

Voor de opstart van de behandeling is het belangrijk dat we een gedeelde visie hebben over wat er aan de hand is en wat er precies moet gebeuren om hier verbetering in te brengen. Dit is het zogenaamde behandelplan met de verschillende therapiedoelen. Als behandelmethoden en -modellen gebruik ik de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en de theorie over structurele dissociatie. Dit zijn de meest aangewezen behandelmethoden en  -modellen voor de klachten waar ik mij in mijn praktijk op richt. Op mijn blog vind je hier uitgebreide artikels over zodat je je een beeld kan vormen van wat dit inhoudt.

In de behandeling zullen we veel praten en dingen onderzoeken, werken we bepaalde zaken uit op het whiteboard en gebruiken we emotiegerichte, cognitieve of gedragsgerichte technieken en oefeningen. Ik geef typisch ook veel uitleg en voorlichting tijdens onze gesprekken en geef soms ook leestips of opdrachten mee naar huis. Het is belangrijk om te beseffen dat er steeds een actief engagement van beide partijen nodig is voor een gunstig behandelverloop. Ik heb jouw inzet en bereidheid net zo hard nodig als jij die van mij.

Qua stijl ben ik warm en rustig, maar ook directief. Ik geef je dus waar nodig ook feedback of adviezen mee. Soms kan dit wel eens moeilijk of confronterend zijn, maar altijd is het doel om jou te helpen en sterker te maken. Mijn blik ligt als therapeut steeds op het heden, verleden én de toekomst.

Behandelvorm en frequentie .

De therapie kan zowel live als online geboden worden indien de verplaatsing voor jou te ver zou zijn of je bijvoorbeeld doordeweeks op kot zit. Hoe vaak je in therapie komt, wordt in onderling overleg bepaald naargelang jouw noden en mogelijkheden. De afspraken zijn doorgaans individueel. Mits je hiermee instemt kunnen we waar nodig echter ook jouw partner of ouders uitnodigen voor bijkomende informatie of om gedurende een aantal gesprekken samen rond bepaalde dingen te werken.

Tarieven en (terug)betaling .

De sessies worden steeds na afloop afgerekend. Betaling is enkel mogelijk via de Bancontact app of Payconiq. Ik aanvaard geen cash. Via je ziekenfonds kan je achteraf een gedeeltelijke terugbetaling vragen van onze sessies. Hoeveel dit is hangt echter af van de voorwaarden die per ziekenfonds verschillend zijn. Ik kan je hier in onze gesprekken meer informatie over geven. Wil je dat nu al graag weten, dan verwijs ik je graag naar de website van je ziekenfonds.

TARIEVEN
DOSSIERKOST : 1 x 25 euro
CONSULT / INTAKE : 80 – 85 euro (50′ – 60′)
afhankelijk van specialisatie
TUSSENTIJDSE BEL- OF MAILCONTACTEN /
MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG > 15 MIN :
a rato van de besteedde tijd
ATTESTEN EN VERSLAGEN : 45 euro per blz.

Annulaties .

Gemaakte afspraken kunnen tot 48u op voorhand en op eender welke weekdag kosteloos geannuleerd worden. Annulaties dienen steeds schriftelijk per mail of sms te gebeuren. Opgelet: voor afspraken die niet volgens deze voorwaarden geannuleerd werden, zal een vergoeding van 50 euro aangerekend worden. Omdat ik snap dat er zich soms plots dingen kunnen voordoen thuis of op het werk, krijg je van mij ook 1 joker die je eenmalig in kan zetten voor een laattijdige annulatie.

Deontologie .

Als klinisch psycholoog ben ik gebonden aan de deontologische code. Een belangrijke bepaling hierin is het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alle informatie die jij als cliënt aan mij vertelt, gebonden is aan geheimhouding. Dus ook tegenover jouw ouders. Het beroepsgeheim geldt immers in zijn volledigheid vanaf de leeftijd van 16 jaar. Er wordt strikt vertrouwelijk mee omgegaan zodat je in alle vrijheid en veiligheid kan spreken. Ik zal dan ook steeds jouw uitdrukkelijke toestemming vragen en nodig hebben voor het uitwisselen van informatie aan derden (bijv. de huisarts, gezinsleden, andere betrokken hulpverleners, …).

Toch zijn er ook enkele situaties waarin dit iets anders ligt en ik als psycholoog spreekrecht heb. Dit is onder andere het geval bij misdrijven op minderjarigen (bijv. actueel misbruik of mishandeling) en in geval ik oordeel dat er direct en ernstig gevaar heerst voor jezelf of anderen (bijv. suïcidaliteit). In deze situaties zou ik als psycholoog mijn beroepsgeheim bij wet mogen doorbreken, mits er aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldaan wordt. Dit spreekrecht geldt ook indien ik opgeroepen zou worden om onder eed te getuigen in de rechtbank. Ik ga hier echter niet licht overheen en laat mij bij ethische dilemma’s steeds (anoniem) bijstaan door collega’s, zodat jij een veilige plek krijgt om zelfs de moeilijkste dingen met mij te bespreken.

Overige bepalingen binnen de deontologische code vind je op de website van de psychologencommissie.

Heb je andere of bijkomende vragen, aarzel dan niet om mij te contacteren.
Lees hieronder zeker ook de faq’s eens na !