Goede afspraken maken goede vrienden.

Algemene informatie .

Gezien de langere behandelduur van de problematieken waar ik mij op richt, komt er doorgaans niet zo snel plaats vrij in mijn agenda. Om de kwaliteit van mijn behandelingen te kunnen waarborgen, alsook rekening te houden met een stukje zelfzorg, is het absoluut noodzakelijk om de grenzen van mijn agenda te respecteren en de druk van de wachtlijst niet te hoog op te laten lopen. Een lange wachtlijst is namelijk voor niemand prettig.

Ik zal dan ook geen nieuwe aanmeldingen meer accepteren noch bijhouden indien de website aangeeft dat er geen plaats meer is. Je dient je in dat geval tot een andere collega te richten, of mijn website op een later moment nogmaals raad te plegen indien je toch graag bij mij zou willen opstarten. Ik hoop hiervoor op jouw begrip.

Een beetje zoals het bovenstaande… Ik kan helaas niet om de grenzen van mijn agenda heen. Indien er nog plaats is, maar een wachttijd van 1 tot 6 maanden voor jou niet overbrugbaar is (bijv. bij een diëtiste, opnamedienst, psychiatrische thuisbegeleiding …) dan ben ik helaas niet de geschikte persoon voor jou op dit moment en dien je je tot een andere collega te richten. Ik hoop hiervoor op jouw begrip.

Als ambulant psycholoog ben ik helaas niet in de mogelijkheid om crisishulp te bieden. In geval van acute crisis, zoals bijvoorbeeld forse suïcidaliteit, dien je daarentegen contact op te nemen met de huisarts (van wacht), de 112 of de dienst spoedgevallen, Tele-Onthaal (106), de Zelfmoordlijn (1813) of Awel (102, voor kinderen en jongeren). Zij kunnen je op het moment zelf bijstaan alsook een inschatting maken van wat er nodig is.

Een opname kan om meerdere redenen overwogen worden. Het is noodzakelijk wanneer er direct gevaar voor je dreigt. Dit kan zijn in geval van medische risico’s (bijv. slechte lichamelijke parameters) maar ook bij suïcidaliteit. Daarnaast kan een opname aangewezen zijn wanneer jouw ambulante behandeling je onvoldoende steun en structuur biedt om vooruitgang te boeken of wanneer je thuissysteem ongunstig is en/of onvoldoende draagkracht heeft. Indien dit aan de orde is, zullen we dit steeds in gezamenlijk overleg bespreken.

Een gedwongen behandeling oftewel collocatie kan enkel op bevel van een rechter en wordt steeds uitgevoerd in een psychiatrisch ziekenhuis. In een ambulante praktijk kunnen met andere woorden enkel cliënten behandeld worden die hier vrijwillig mee instemmen en ook gemotiveerd zijn om rond bepaalde behandeldoelen te werken. Zonder motivatie raken we namelijk niet van start. Ook tijdens de behandeling kan en mag ik jou tot slotte nergens toe dwingen en heb je als cliënt op elk moment het recht om je behandeling stop te zetten. Ook als derden (ikzelf, je partner, ouder, huisarts, …) dit niet zo’n goed idee zouden vinden.

Een gemaakte afspraak kan je kosteloos annuleren wanneer je dit ten minste 48u op voorhand doet en dit via sms of email. Wanneer je je afspraak laattijdig of niet annuleert dan wordt hier een vergoeding van 50 euro voor aangerekend.

Omdat ik besef dat er wel eens iets onverwacht kan tussenkomen (ziekte, autopech, overwerk…) heb ik een ‘JOKER-systeem’ in het leven geroepen. Deze joker kan ingezet worden wanneer je de afspraak laattijdig annuleert. Op die manier moet de annulatievergoeding eenmalig niet betaald worden. Iedereen krijgt 1 joker om in te zetten.

Informatie over de behandeling .

Ouders en partners van een cliënt zijn soms bezorgd en nemen dan met de beste bedoelingen contact op met mij via mail of telefoon. Hoewel dit zinvol zou kunnen zijn, brengt dit ook een aantal moeilijkheden met zich mee die ik graag onder jouw aandacht wil brengen.

Zo is het namelijk belangrijk om de werkrelatie tussen mij en mijn cliënt zo veilig mogelijk te houden. Met de werkrelatie wordt de vertrouwensband bedoeld, waarbij jouw kind/partner er op moet kunnen vertrouwen dat ik discreet omga met de informatie die ik van hem/haar krijg. Dit kan in het gedrang komen wanneer ik in gesprek zou gaan met jou als ouder of partner. Iets wat overigens ook het beroepsgeheim niet zo maar toelaat… Ook zou ik het vertrouwen van mijn cliënten schaden, wanneer achteraf zou blijken dat ik niet volledig open ben geweest over de contacten die ik met jou heb gehad.
Voorts is het bijkomend ook belangrijk dat ik als hulpverlener vrij kan spreken met mijn cliënt zodat ik hem/haar de beste zorg kan geven. Dit proces wordt belemmerd indien ik van jou belangrijke informatie zou krijgen die ik achteraf niet zou mogen gebruiken of delen met jouw kind/partner.

Om deze redenen maak ik graag de volgende afspraken met jou als ouder of partner:

  • Ten eerste wil ik jou vragen om eerst toestemming te vragen aan je kind of partner en hem/haar in te lichten wat je met mij wenst te bespreken.
  • Ten tweede kan ik niet meewerken aan geheimhouding. Indien jouw kind/partner niet op de hoogte mag zijn van het feit dat je contact met mij hebt opgenomen en/of van de inhoud hiervan, dan raad ik je ten stelligste af om dit te doen. Ik zie mij immers steeds verplicht om alles te delen met je kind/partner.
  • Wens je toch graag een gesprek met mij? Dan heeft een aparte afspraak of een gezamenlijk gesprek in aanwezigheid van jouw kind of partner de voorkeur boven een telefoontje of mail.

Een vaak gestelde vraag, maar helaas moeilijk om te beantwoorden. Dat hangt af van de aard en complexiteit van jouw klachten, de verschillende oorzakelijke factoren en natuurlijk ook jouw verandertempo en dat van jouw omgeving. Ik vind het belangrijk om onze weg zonder tijdsdruk af te leggen, wetende dat sommige belangrijke dingen ook pas gaandeweg duidelijk worden.

Een psycholoog is geen arts en is dus ook niet bevoegd voor het voorschrijven van medicatie. Indien dit nodig of gewenst is, werk ik hiervoor graag samen met jouw huisarts of een externe psychiater.

Hopelijk komt het niet zo ver, maar mocht je toch met iets zitten dan nodig ik jou uit om dit allereerst met mij te bespreken. Ik weet dat dit soms moeilijk en beangstigend kan zijn, maar weet dat ik jouw mening respecteer en dat het voor mij als professional ook belangrijk is om zicht te houden op hoe mijn therapie en bejegening ontvangen wordt. Elke spiegel die wordt voorgehouden, biedt immers ook een leerkans. Zowel voor jou als voor mij. We kunnen hier dan samen het gesprek over aangaan en zoeken naar een oplossing.

In geval dit voor jou desondanks geen voldoening geeft en je tevens van mening bent dat ik mijn beroepscode geschonden heb, kan je je wenden tot de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging: www.compsy.be

Specifieke informatie bij eetstoornisproblematiek .

Angst om aan te komen is normaal als je een eetstoornis hebt. Het is eerder regel dan uitzondering. Aankomen of werken aan gewichtsherstel is dan ook vaak een moeilijk punt in de begeleiding. Er is ruimte voor het bespreken van angsten en bezorgdheden maar net zoals bijvoorbeeld het overwinnen van een hondenfobie, kan je ook je eetstoornis helaas niet genezen door er enkel over te praten. Wil je deze overwinnen of leefbaarder maken, dan zal je ook effectief jouw angst moeten confronteren. In die zin zal ik jou dus inderdaad vragen en helpen om aan te komen. Hierbij hou ik echter rekening met jouw draagkracht, geschiedenis, doelen en wensen.

Tijdens het intakegesprek is het gebruikelijk om naar je gewicht te vragen. Wanneer je vervolgens daadwerkelijk een behandeling start voor je eetstoornis worden er verdere afspraken gemaakt rond het wegen (bijv. hoe vaak, wanneer, waar, …). Sommige cliënten staan immers te vaak op de weegschaal en andere cliënten mijden de weegschaal dan weer volledig. Hoe het wegen gebeurt, valt te bespreken. Sommigen wegen zich liever thuis, terwijl anderen hier wat meer therapeutische ondersteuning en opvang bij kunnen gebruiken. Dan kan bijvoorbeeld de afspraak gemaakt worden om (voorlopig) enkel tijdens onze afspraken te wegen. Later kan je dit dan weer zelfstandig oppakken.

Slechte voedingsgewoontes, braken, laxeren, overmatig sporten, ondergewicht en overgewicht kunnen lichamelijke complicaties met zich meebrengen. Om deze reden is een regelmatige lichamelijke check-up noodzakelijk. Daarnaast kunnen er soms ook medische oorzaken voor je klachten zijn die je best laat uitsluiten.

Ik vind het dan ook belangrijk dat jouw huisarts op de hoogte is van de problematiek zodat ik waar nodig met hem/haar kan overleggen binnen een gedeeld beroepsgeheim. Hiervoor heb ik echter wel jouw toestemming nodig. Een regelmatige medische opvolging is wat mij betreft een vorm van goed voor je lichaam zorgen en er verantwoordelijk mee omgaan.

Indien jouw huisarts hier vragen over zou hebben, kan hij/zij zich steeds op mijn checklist beroepen. Zie hiervoor het document ‘Medische screening eetstoornissen’ onderaan deze website.